รอบรู้เรื่องกัญชา

พันธุ์กัญชา ซาติวา (Cannabis sativa) / อินดิกา (Cannabis indica) / รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) 

ประโยชน์ของสาร THC และ CBD ในกัญช รวมถึงกัญชาเพื่อการแพทย์